Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง
ประกาศ ราคากลาง จ้างโครงการ"การออกแบบสรุปข้อสนเทศสหกรณ์และแผนภาพการวิเคราะห์ด้าน การเงิน" (17 มี.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมกล้อง CCTV จำนวน 5 เครื่อง (16 มี.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีรายบุคคล โดยวิธีกรณีพิเศษ (21 ก.พ. 2560)
ประกาศ ราคากลาง ก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 (10 ก.พ. 2560)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ (10 ม.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีกรณีพิเศษ (9 ธ.ค. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 คัน (23 พ.ย. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างพิมพ์"ทิศทางการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี 2560 (Road Map60)"โดยวิธีกรณีพิเศษ (31 ต.ค. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างซ่อมแซมระบบประปา อาคาร2 และอาคาร4 (20 ต.ค. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (17 ต.ค. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการระบบสำรองข้อมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (17 ต.ค. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (17 ต.ค. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจ้างเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ก.ย. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (19 ก.ย. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2560 (19 ก.ย. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (15 ก.ย. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลร้กษาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (15 ก.ย. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (15 ก.ย. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการยืนยันยอดหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (14 ก.ย. 2559)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบจัดการฐานข้อมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (14 ก.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional