Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
การถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเกษตรให้ภาคเอกชน (Phase1)
การถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเกษตรให้ภาคเอกชน (Phase2)
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 (ยกเลิก)
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 (ยกเลิก)
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วย วิธีพิจารณาจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์และการอุทรณ์ พ.ศ. 2554 (23/09/2554) (ยกเลิก)
หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1109/28 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับตั๋วสัญญาใช้เงินสำหรับสหกรณ์ ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คำนิยามวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547
หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1101/11442 เรื่อง การค้ำประกันของคณะกรรมการของสหกรณ์ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2542
หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1101/5982 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดหาเงินทุนและใช้เงินทุนของสหกรณ์ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2542
หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1101/5802 เรื่อง การปิดอากรแสตมป์สัญญาค้ำประกัน ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2542
หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0216/ว. 00566 เรื่อง การขอความเห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ลงวันที่ 11 มกราคม 2542
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional