Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนมาก ที่ กษ 1101/09268 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินบำเหน็จแก่พนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2541
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ถือปฏิบัติในเรื่องการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2547 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ลงวันที่ 24 มกราคม 2543
หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1101/ว.1 เรื่อง เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2542
คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 27 มกราคม 2547
กฎกระทรวง ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550
กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2548
กฎกระทรวง(พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 (เงินปันผลไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ต่อปี) ลงวันที่ 26 กันยายน 2543
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553 ลงวันที่ 9 เมษายน 2553
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางตามมติคณะรัฐมนตรี เดือนเมษายน 2555
หนังสือกรมตรวจบัญชีหสกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 113 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไว้ในกระดาษทำการ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
การถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเกษตรให้ภาคเอกชน (Phase1)
การถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเกษตรให้ภาคเอกชน (Phase2)
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 (ยกเลิก)
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 (ยกเลิก)
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วย วิธีพิจารณาจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์และการอุทรณ์ พ.ศ. 2554 (23/09/2554) (ยกเลิก)
หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1109/28 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับตั๋วสัญญาใช้เงินสำหรับสหกรณ์ ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คำนิยามวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional