Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ท่ กษ 0404/ว 83 เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สำหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรที่มีขนาดเล็ก ลงวันที่ 16 กันยายน 2554
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่กษ 0404/ว 107 เรื่องแนวทางการแสดงความเห็นต่องบการเงิน กรณีสหกรณ์ดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายไม่เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0402/302 เรื่อง ขอแก้ไขข้อความในตัวอย่างการแสดงความเห็นต่องบการเงินและการจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชี(เพิ่มเติม)ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2551 (19/08/2555)
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่กษ 0402/ว 283 เรื่อง ขอส่งตัวอย่างการแสดงความเห็นต่องบการเงินและการจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชี(เพิ่มเติม)ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ควบเข้ากัน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 24 กันยายน 2544
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ พ.ศ.2544 ลงวันที่ 24 กันยายน 2544
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแยกสหกรณ์ พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 24 กันยายน 2544
หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/073 เรื่อง วิธีปฏิบัติกรณีสหกรณ์จะดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายแก่สมาชิก 22 กันยายน 2553
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว. 31 เรื่อง คำแนะนำวิธีปฏิบัติทางบัญชี กรณีสหกรณ์ได้รับผลกระทบจากการทำธุรกรรมจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่าย ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555
หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/25 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่าย(เพิ่มเติม)ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการควบสหกรณ์ พ.ศ. 2544 ลง วันที่ 24 กันยายน 2544
คำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่ประสงค์จะผ่อนใช้คืนเงินค้างขาดทุนสะสมบางส่วน พ.ศ.2549 ลงวันที่ 28 เมษายน 2549
คำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจ่ายคืนค่าหุ้น กรณีสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์ขาดทุนสะสม พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2549
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0403 /ว.1023 เรื่องซักซ้อมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิประจำปีในงบดุล ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2546
หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1101.11/13764 เรื่อง การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีสหกรณ์การเกษตรกรณีมีรายได้ค้างรับ ลงวันที่ 28 กันยายน 2544
หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1101.11/08659 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2544
หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/10165 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหักเงินค่าจ้างเป็นเงินสะสมของพนักงาน ลงวันที่ 15 กันยายน 2543 (19 ส.ค. 2555)
หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนมาก ที่ กษ 1101/09268 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินบำเหน็จแก่พนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2541
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ถือปฏิบัติในเรื่องการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2547 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ลงวันที่ 24 มกราคม 2543
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional