Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ทุนดำเนินงานไม่เกิน 1 ร้อยล้านบาท (เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน 2557)
หลักสูตรที่ 2 ระบบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล (2 - 4 ส.ค. 2556)
หลักสูตร การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2.1 รุ่นที่ 2
การผ่อนผันการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่จัดหามาจากเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท)
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง(สำหรับวิสาหกิจชุมชน)เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการยางฯ
คู่มือการจัดทำงบการเงินสหกรณ์ประเภทการเกษตร ร้านค้า บริการ และเครดิตยูเนี่ยน
คู่มือระบบบัญชีสหกรณ์โครงการบ้านมั่นคง
ก.ค. 2553
ก.ค. 2554
มิ.ย. 2555
ก.ค. 2556
ก.ค. 2557
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย สินทรัพย์ที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับบริจาค หรืออุดหนุน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 19 มกราคม 2547
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2544
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสดขาดบัญชี/เงินสดเกินบัญชี ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2546
หนังสือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ที่ กษ 1104/13022 เรื่อง การลงทุนในหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้ความเห็นชอบ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 146/2546 เรื่อง ให้ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ดำเนินการชำระบัญชีตามคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 28 มกราคม 2546
สำเนาหนังสือรับรองของผู้สอบบัญชี
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional