Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสดขาดบัญชี/เงินสดเกินบัญชี ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2546
หนังสือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ที่ กษ 1104/13022 เรื่อง การลงทุนในหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้ความเห็นชอบ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การรายงานและการสั่งการให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงินการบัญชี พ.ศ.2547 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 146/2546 เรื่อง ให้ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ดำเนินการชำระบัญชีตามคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 28 มกราคม 2546
สำเนาหนังสือรับรองของผู้สอบบัญชี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2554
การดำเนินธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การรายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์
หลักสูตรที่ 1 การตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล (26-28 ก.ค. 2556)
หลักสูตร การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2.1 รุ่นที่ 3
วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
เอกสารประกอบการบรรยายคำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสนับสนุนสินเชื่อยางพารา (วงสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท)
ประเภทการเกษตรฉบับภาษาอังกฤษ
คู่มือการจัดทำงบการเงินสหกรณ์ประเภทการเกษตร ร้านค้า บริการ และเครดิตยูเนี่ยน ทุนดำเนินงานไม่เกิน 1,000,000.00 บาท
คู่มือระบบบัญชีสหกรณ์ร้านค้า
ส.ค. 2553
ส.ค. 2554
ก.ค. 2555
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional