Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
สำเนาหนังสือเสนอบริการสอบบัญชี
เรื่อง การวางแผนการสอบบัญชีโดยรวม
การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน 2557)
การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ เรื่อง "เสริมสร้างงานสอบบัญชีภาคเอกชนให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพสอบบัญชี (30 ก.ค. 56)
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าสายสอบบัญชีสหกรณ์
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนายางทั้งระบบ (วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท)
โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
คู่มือการจัดทำงบการเงินสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์
คู่มือระบบบัญชีสหกรณ์เครติดยูเนี่ยน จำกัด
มิ.ย. 2553
มิ.ย. 2554
พ.ค. 2555
มิ.ย. 2556
มิ.ย. 2557
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0403/1261 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชี กรณีสหกรณ์แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ระหว่างกัน ลงวันที่ 23 เมษายน 2547
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0402/1727 เรื่อง ตอบข้อหารือเรื่องการทำลายเอกสารเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2546
หนังสือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ที่ กษ 1104/3001 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง การลงทุนของสหกรณ์ตามโครงการธนาคารสหกรณ์ในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ลงวันที่ 22 มีนาคม 2547
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 1036/2547 เรื่อง เพิกถอนระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547
สำเนาหนังสือยืนยันการรับงานสอบบัญชี
เรื่อง การจัดทำแนวการสอบบัญชี
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional