Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2546
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0403/ว. 637 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในหุ้นบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2547
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 460/2548 เรื่อง การจัดทำงบดุลของสหกรณ์ ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2548
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญ/วิสามัญ
ระเบียนนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การประสานความร่วมมือระหว่างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2555
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี
ขอแก้ไขคู่มือการจัดทำงบการเงินสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ลงวันที่ 28 มกราคม 2558
การประชุมซักซ้อม เรื่อง"งบการเงินของสหกรณ์รูปแบบใหม่ ที่มีผลใช้บังคับปี 2556"
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าสายสอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 12
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท)
คู่มือและสื่อการสอนคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
คู่มือระบบบัญชีธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผลปาล์มน้ำมัน
พ.ค. 2553
พ.ค. 2554
เม.ย. 2555
พ.ค. 2556
พ.ค. 2557
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0403/1424 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชี กรณีสหกรณ์บริจาคสินทรัพย์ที่จัดหามาด้วยเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์อื่น กลุ่มเกษตรกร หรือกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2547
หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1109/7114 เรื่อง แนวทางการให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2546
หนังสือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ที่ กษ 1104/3002 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง เห็นชอบให้สหกรณ์ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด(มหาชน) ลงวันที่ 22 มีนาคม 2547
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional