Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของการสอบราคาจัดจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (28 มิ.ย. 2560)
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (26 มิ.ย. 2560)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (26 มิ.ย. 2560)
ประกาศ สำนักงานกรุงเทพมหานคร เรื่องขยายเวลารับสม้ครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (13 มิ.ย. 2560)
ประกาศ เรื่องการแสดงความประสงค์ขอย้ายหรือขอโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) (13 มิ.ย. 2560)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดการแสดงผลงานเชิงนวัตกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (93.14.18.00)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 มิ.ย. 2560)
ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)การจัดจ้างดำเนินการจัดการแสดงผลงานเชิงนวัตกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (12 มิ.ย. 2560)
ประกาศ เรื่องการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ) (12 มิ.ย. 2560)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (8 มิ.ย. 2560)
ประกาศ เรื่องรับสม้ครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (6 มิ.ย. 2560)
ร่างขอบเขตงาน (TOR)งานจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง : การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (5 มิ.ย. 2560)
ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง : การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (5 มิ.ย. 2560)
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ (2 มิ.ย. 2560)
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เมษายน 2560 (2 มิ.ย. 2560)
ประกาศ เรื่องรายชื่อข้าราชการที่ส่วนราชการส่งชื่อเข้ารับการคัดเลือก เพื่้อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (24 พ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิสูงของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (19 พ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (18 พ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (16 พ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (16 พ.ค. 2560)
เผยแพร่ผลงาน ของ(นางสาวศิริรัตน์ บุญประเสริฐ) (11 พ.ค. 2560)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional