Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
ต.ค. 2559
ก.ย. 2559
ส.ค. 2559
ก.ค. 2559
มิ.ย. 2559
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงสำนักงาน/รายชื่อผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานสอบบัญชี / รายชื่อผู้ช่วยผู้สอบบัญขีในสังกัด
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดการทำงบการเงินของสหกรณ์ที่่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อรับบริการตรวจสอบบัญชี
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชีภาคเอกชน วันที่ 24 ก.ค.2560
ว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและการทดสอบความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน พ.ศ. 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกรายชื่อ การต่ออายุและขีดชื่อในทะเบียนรายชื่อผู้สอบบญชีภาคเอกชน พ.ศ. 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560
ระเบียบนายทะเบียน ว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ กษ ๐๔๐๔/๑๐๙, ๑๑๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ยกเลิก)
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานการสอบบัญชีสหกรณ์ใหม่ ที่่ กษ ๐๔๐๔/ว ๑๓๓ ,๑๓๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อรองรับบริการการตรวจสอบบัญชีที่ กษ ๐๔๐๔/ว ๗๖,๗๗ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2560
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 12
ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional