Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง
ประกาศ เรื่อง เช่าพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Server) ปี 2557 (8 พ.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง ราคาซื้อครุภัณฑ์ Smart TV สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลต้นทุนอาชีพประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (5 พ.ย. 2556)
ประกาศ จ้างเหมาพนักงานขับรถ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2557 (5 พ.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (AntiVirus) (10 ก.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันเมล์ไม่พึงประสงค์ (Spam Mail) (10 ก.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง การจัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2557 (10 ก.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง จัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2556 (10 ก.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำสื่อส่งเสริมการบันทึกบัญชีอย่างง่าย ในกลุ่มนักเรียนระดับประถม ชื่อชุดบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงฯ (5 ก.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือโปรแกรมระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ version 2.2 (4 ก.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือคู่มืองานของผู้สอบบัญชีและคู่มือระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี CAQC (2 ก.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง จ้างพิมพ์สมุดบัญชี (2 ก.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง จ้างพิมพ์สมุดบัญชี (2 ก.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง จ้างพิมพ์ปกกระดาษทำการ (2 ก.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง จ้างพิมพ์กระดาษรายงาน (2 ก.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือพร้อมออกแบบอาร์ตเวิร์คคู่มือจัดทำบัญชีกลุ่มกิจกรรมในโรงเรียนโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 ก.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง ประกาศร่าง TOR โครงการเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับระบบ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29 ส.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงดูแลรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล เพื่อการรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน (20 ส.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง จ้างพิมพ์สมุดบัญชี (19 ส.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง จ้างพิมพ์และออกแบบอาร์ตเวิร์ค (19 ส.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสารคดีสั้นเพื่อเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (19 ส.ค. 2556)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional