Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ ว 147 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เรื่องแนวทางการบริหารจัดการงานสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2561
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ ว 17 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องแนวทางในการปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์มีการดำเนินธุรกรรมทางการเงินระหว่างกันกับสหกรณ์อื่น (สตท.) (ยกเลิก)
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ ว 18 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องแนวทางในการปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์มีการดำเนินธุรกรรมทางการเงินระหว่างกันกับสหกรณ์อื่น (ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน) (ยกเลิก)
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ ว 34 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการเปลี่ยนรูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชี กรณีสหกรณ์ที่ชำระบัญชี
คู่มือ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี
คู่มือ เรื่อง การจัดทำแผนการสอบบัญชีโดยรวม
คู่มือ เรื่อง การจัดทำแนวการสอบบัญชี
ประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2561
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560
ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560
แนวทางการสรรหาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน -1ธันวาคม 2560
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
เรื่อง การเปลี่ยนรูปแบบรายงานการสอบบัญชีสหกรณ์ใหม่
เรื่อง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์พ.ศ. 2560 และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ธ.ค. 2559
พ.ย. 2559
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional