Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) (26 ม.ค. 2565)
ประกาศ สตส.สระแก้ว เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว (20 ม.ค. 2565)
ประกาศ อ.ก.พ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (18 ม.ค. 2565)
ประกาศ อ.ก.พ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (18 ม.ค. 2565)
ประกาศ กองกำกับบัญชีสหกรณ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) (7 ม.ค. 2565)
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (30 ธ.ค. 2564)
ประกาศ เรื่องการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (17 ธ.ค. 2564)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (14 ธ.ค. 2564)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (13 ธ.ค. 2564)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2 ธ.ค. 2564)
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (23 พ.ย. 2564)
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (23 พ.ย. 2564)
ประกาศ เรื่องการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (22 พ.ย. 2564)
ประกาศ เรื่องการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (22 พ.ย. 2564)
คำสั่ง เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (18 พ.ย. 2564)
คำสั่ง เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (18 พ.ย. 2564)
คำสั่ง เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ (18 พ.ย. 2564)
คำสั่ง เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ และให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ (18 พ.ย. 2564)
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี (12 พ.ย. 2564)
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (12 พ.ย. 2564)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ถัดไป>>
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel