Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (21 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติงานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นกระเบื้องลานอเนกประสงค์ สำหรับผู้สอบบัญชีทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบัญชีสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ธ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดบัญชีและแผ่นพับประชาสัมพันธ์บัญชีรับจ่ายในครัวเรือน เพื่อใช้ในโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ย. 2562)
ประกาศ ผู้ชนะการจัดฃื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (22 ต.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าวงจรสืบค้นข้อมูลและวงจรสำหรับระบบ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30 ก.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (27 ก.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) และความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (27 ก.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 (27 ก.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร ที่ทำการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรั้วคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่และพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเพื่อใช้สำหรับการจัดประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำนิทรรศการโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “บัญชี นำวิถีสู่ค (5 ส.ค. 2562)
หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional