Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือครูบัญชีดีเด่น 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 พ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการจัดซิ้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563 (21 เม.ย. 2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดบัญชีรายบุคคล แผ่นพับส่งเสริม แนะนำและเชิญชวนการจัดทำบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 เม.ย. 2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุและครุภัณฑ์สำหรับการป้องกัน ควบคุม เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 เม.ย. 2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา อาคาร ๒ , อาคาร ๓ และอาคาร ๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 เม.ย. 2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Web Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 มี.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงด้านเสถียรภาพและประสิทธิภาพนวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า (Smart๔M) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ก.พ. 2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (21 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติงานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นกระเบื้องลานอเนกประสงค์ สำหรับผู้สอบบัญชีทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบัญชีสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ธ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดบัญชีและแผ่นพับประชาสัมพันธ์บัญชีรับจ่ายในครัวเรือน เพื่อใช้ในโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ย. 2562)
ประกาศ ผู้ชนะการจัดฃื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (22 ต.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าวงจรสืบค้นข้อมูลและวงจรสำหรับระบบ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30 ก.ย. 2562)
หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional