Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5     6     7  
ข่าวเด่นวันนี้
  กตส.จัดประชุมคณะทำงานศึกษาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 (23/05/2562)
  กตส.แสดงความยินดีสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี (23/05/2562)
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางธิติพร มิ่งเชื้อ ผอ.สำนักบริหารกลาง พร้อมด้วยนางอาภัสสร ลิ้มตระกูล ผอ.กลุ่มประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี
  รตส.ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จ.พังงา (23/05/2562)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงานศึกษา ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด จังหวัดพังงา
  กตส.เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” (21/05/2562)
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวเนื่องบุญ วรรณโก ผอ.สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีฯ เข้าร่วมการแถลงข่าวโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
 • นวัตกรรม Smart4M
 • คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
 • สปอต/สารคดี
 • รายงานประจำปี
 • ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 • เพลงของพ่อ
 • DVD ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตบนเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • สื่อดิจิทัล "การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ"
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองในรูปแบบดิจิตัล "การจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน"
 • DVD สปอตโฆษณา ภายใต้แผนประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • e-Service
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  นายโอภาส ทองยงค์
  นายโอภาส ทองยงค์
  หน้าหลัก >> ข่าวประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
  ข่าวประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครอบรอบ 67 ปี (13 มี.ค. 2562)
  กตส.ครบ 67 ปี ยังยึดมั่นพัฒนาคุณภาพ เที่ยงตรง โปร่งใส เชื่อถือได้ (13 มี.ค. 2562)
  67 ปี กตส.ยึดมั่นพัฒนาคุณภาพการสอนบัญชี (13 มี.ค. 2562)
  67 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยึดมั่นพัฒนาคุณภาพการสอนบัญชี (13 มี.ค. 2562)
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 67 ปี (13 มี.ค. 2562)
  Agri-เกษตรพันธุ์ดี (13 มี.ค. 2562)
  ครบรอบ 76 ปี (13 มี.ค. 2562)
  หน้า : [1]
  บริการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์