Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4  
ข่าวเด่นวันนี้
  กตส.ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ (22/10/2562)
  รตส.เข้าร่วมประชุมคณะอำนวยการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 (22/10/2562)
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม
  อตส.เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี (22/10/2562)
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 อตส. เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหา
  กตส.ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ หลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง (22/10/2562)
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
 • นวัตกรรม Smart4M
 • คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
 • สปอต/สารคดี
 • เพลงของพ่อ
 • DVD ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตบนเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • สื่อดิจิทัล "การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ"
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองในรูปแบบดิจิตัล "การจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน"
 • DVD สปอตโฆษณา ภายใต้แผนประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • e-Service
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  นายโอภาส ทองยงค์
  นายโอภาส ทองยงค์
  หน้าหลัก >> ศปท.ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศปท.ข่าวประชาสัมพันธ์
  คณะผู้บริหารและบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมกันแสดงพลังรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (14 มิ.ย. 2562)
  กตส. จัดประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการประเมินความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (8 มี.ค. 2562)
  กตส.จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (18 ม.ค. 2562)
  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparecy Assessment : ITA) ปรระจำปีงบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (18 ต.ค. 2561)
  กตส. จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และคุณธรรม จริยธรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (13 มิ.ย. 2561)
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (28 พ.ค. 2561)
  กตส.จัดโครงการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ใสสะอาด ต่อต้านการทุจริต (22 มี.ค. 2561)
  หน้า : [1]
  บริการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์