Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> แบบติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา : พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชนสร้างโรงเรียนต้นแบบ (กษ 0406/ว 167 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557)
แบบติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา : พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชนสร้างโรงเรียนต้นแบบ (กษ 0406/ว 167 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557)
แบบติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน(หน้า 1-11)
การสอนแนะนำการจัดทำบัญชีรายบุคคล(หน้า 12)
การกำกับแนะนำและการติดตามผล(หน้า 13 )
แบบติดตามการปฏิบัติงานของครูบัญชีเยาวชน(หน้า 14)
การติดตามศูนย์เรียนรู้ด้านการบัญชีในโรงเรียน(หน้า 15)
หน้า : [1]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional