Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> โครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
หมวดย่อย
   1. เอกสารประกอบการบรรยาย
   2. ไฟล์เสียงประกอบการบรรยาย
การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การสนองงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในมิติของการนำบัญชีไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (2 ไฟล์)
แผนการปฏิบัติงานและแนวทางในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา : พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้างโรงเรียนต้นแบบ
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านบัญชีในโรงเรียน
การอภิปรายกลุ่ม เรื่อง แนวทางการสร้างโรงเรียนต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้ด้านการบัญชี กลุ่มที่ 1 - 8
วันที่ 18 สิงหาคม 2556
วันที่ 17 สิงหาคม 2556
หน้า : [1]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional