Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> ระเบียบ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดระเบียบ ข่าว/บทความทั้งหมด
ระเบียบ
หมวดย่อย
   ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
   ระเบียบ - ประกาศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   ระเบียบทั่วไป
   ระเบียบ - ประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
   ระเบียบ - ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยานแก่เจ้าพนักงานผู้ส่งหมายตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 55/1 พ.ศ. 2555 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 65 ง วันที่ 11 เมษายน 2555
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่6) พ.ศ.2545
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2530
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่3) พ.ศ.2535
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถราชการ พ.ศ.2547 (23/07/2550)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่4) พ.ศ.2538
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ พ.ศ.2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่5) พ.ศ.2541
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถราชการ พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
หน้า : [1]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional