Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> คำแนะนำ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดคำแนะนำ ข่าว/บทความทั้งหมด
คำแนะนำ
หมวดย่อย
   คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
การแสดงรายการเงินลงทุนในหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในงบการเงินของสหกรณ์ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
คำนิยามและคำแนะนำการบันทึกข้อมูลหนี้ถึงกำหนดชำระ หนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนดและหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้
คู่มือ การตรวจสอบเงินลงทุนสหกรณ์
คู่มือ การแก้ไขปัญหาการติดตั้งโปรแกรมระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Input form) สำหรับผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
เรื่อง การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
คำแนะนำและขั้นตอน Downloads โปรแกรม Input form setup V2.1 Patch 1 และการยืนยันข้อมูลทางการเงินในระบบงานสำหรับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (Cad_Ca)
หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสหกรณ์ (เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1- 10/หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด)
หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสหกรณ์(เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์และผู้สอบบัญชีภาคเอกชน)
แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับผู้สอบบัญชีภาคเอกชนลงวันที่ 23 มกราคม 2557
เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติงานสอบบัญชีลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
คู่มือ การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ (เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน 2557)
การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ที่ดำเนินธุรกิจสินเชื่อและเงินรับฝาก (เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน 2557)
ขอแก้ไขคู่มือการจัดทำงบการเงินสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ลงวันที่ 28 มกราคม 2558
การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน 2557)
การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ทุนดำเนินงานไม่เกิน 1 ร้อยล้านบาท (เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน 2557)
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การรายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล ลงวันที่ 16 เมษายน 2558
หน้า : [1]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional