Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 52 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560 เรื่อง ขอแก้ไขคำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 70 ว 71 และ ว 73 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีและการแสดงความเห็นต่องบการเงิน กรณีสหกรณ์นำเงินฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 53 และ ว 54 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนในสหกรณ์อื่น
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 15 และ ว 16 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558 เรื่อง ขอแก้ไขคู่มือการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เรือง ยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ถือปฏิบัติในเรื่องการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2547 พ.ศ.2554 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2554
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม หรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คำนิยามวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 4/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 3/2562 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 2/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional