Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> สอบบัญชีภาคเอกชน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสอบบัญชีภาคเอกชน ข่าว/บทความทั้งหมด
สอบบัญชีภาคเอกชน
1. รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นที่มีผู้ช่วยตามขนาดสินทรัพย์น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท
2. รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นที่มีผู้ช่วยตามขนาดสินทรัพย์ 1,000 - 5,000 ล้านบาท
3. รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นที่มีผู้ช่วยตามขนาดสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
4. รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นทีมีผู้ช่วยน้อยกว่า 2 ราย
แผนการจัดอบรมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2563
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 1
วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562
วันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2562
เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนในหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานสอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่น
การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่น
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการบันทึกรายชื่อในทะเบียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 13
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional