Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (17 พ.ย. 2564)
ประกาศ ราคากลาง จ้างโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เพื่อยกระดับสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกาแฟและน้ำนมดิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (15 พ.ย. 2564)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (4 พ.ย. 2564)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 พ.ย. 2564)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (20 ต.ค. 2564)
ประกาศ ราคากลาง โครงการเช่าวงจรสืบค้นข้อมูลและวงจรสำหรับระบบ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูล (30 ก.ย. 2564)
ประกาศ ราคากลาง โครงการเช่าพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (28 ก.ย. 2564)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (28 ก.ย. 2564)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างซ่อมแซมอาคารอนุรักษ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (17 ก.ย. 2564)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (16 ก.ย. 2564)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร ที่ทำการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (14 ก.ย. 2564)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รายการ (22 ธ.ค. 2563)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์ให้บริการข้อมูลเรื่องน่ารู้ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) (16 พ.ย. 2563)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างยกระดับโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้รองรับการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-payment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (11 พ.ย. 2563)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (11 พ.ย. 2563)
ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (30 ต.ค. 2563)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (30 ต.ค. 2563)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาด้านระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (23 ก.ย. 2563)
ประกาศ ราคากลาง โครงการเช่าพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (23 ก.ย. 2563)
ประกาศ ราคากลาง โครงการเช่าวงจรสืบค้นข้อมูลและวงจรสำหรับระบบ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (23 ก.ย. 2563)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel