Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2556 - 2558
Road map โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา : พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้างโรงเรียนต้นแบบ ประจำปี 2557 (02/03/2559)
รายละเอียดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา : พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้างโรงเรียนต้นแบบ ประจำปี 2557 (01/03/2559)
     
เอกสารประกอบการดำเนินโครงการ
แบบประเมินความพร้อมของโรงเรียน (07/02/2559)
แผนปฏิบัติการ (06/02/2559)
แบบทะเบียนรายชื่อครูบัญชีเยาวชน (05/02/2559)
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานรายเดือน (04/02/2559)
แบบรายงานการสอนแนะนำการจัดทำบัญชีรายบุคคล (03/02/2559)
แบบรายงานผลการติดตามการจัดทำบัญชีรายบุคคล (02/02/2559)
กรอบในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการบัญชีในโรงเรียน (01/02/2559)
     
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (05/02/2559)
โดย อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (นายวิจักร อากัปกริยา)
การสนองงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในมิติของการนำบัญชีไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (2 ไฟล์) (04/02/2559)
โดย นางสาวพีรรัตน์ อังกุรรัต ที่ปรึกษางานโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
แผนการปฏิบัติงานและแนวทางในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา : พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้างโรงเรียนต้นแบบ (03/02/2559)
โดย นางกาญจนา จิตเพิ่มสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านบัญชีในโรงเรียน (02/02/2559)
โดย นายวิทยา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม
การอภิปรายกลุ่ม เรื่อง แนวทางการสร้างโรงเรียนต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้ด้านการบัญชี กลุ่มที่ 1 - 8 (01/02/2559)
วันที่ 18 สิงหาคม 2556 (18/08/2556)
วันที่ 17 สิงหาคม 2556 (17/08/2556)
     
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (05/02/2559)
โดย อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (นายวิจักร อากัปกริยา)
การสนองงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในมิติของการนำบัญชีไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (2 ไฟล์) (04/02/2559)
โดย นางสาวพีรรัตน์ อังกุรรัต ที่ปรึกษางานโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
แผนการปฏิบัติงานและแนวทางในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา : พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้างโรงเรียนต้นแบบ (03/02/2559)
โดย นางกาญจนา จิตเพิ่มสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านบัญชีในโรงเรียน (02/02/2559)
โดย นายวิทยา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม
การอภิปรายกลุ่ม เรื่อง แนวทางการสร้างโรงเรียนต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้ด้านการบัญชี กลุ่มที่ 1 - 8 (01/02/2559)
     
2. ไฟล์เสียงประกอบการบรรยาย
วันที่ 18 สิงหาคม 2556 (18/08/2556)
วันที่ 17 สิงหาคม 2556 (17/08/2556)
     
แบบติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา : พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชนสร้างโรงเรียนต้นแบบ (กษ 0406/ว 167 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557)
แบบติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน(หน้า 1-11) (05/02/2559)
การสอนแนะนำการจัดทำบัญชีรายบุคคล(หน้า 12) (04/02/2559)
การกำกับแนะนำและการติดตามผล(หน้า 13 ) (03/02/2559)
แบบติดตามการปฏิบัติงานของครูบัญชีเยาวชน(หน้า 14) (02/02/2559)
การติดตามศูนย์เรียนรู้ด้านการบัญชีในโรงเรียน(หน้า 15) (01/02/2559)
     
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel