Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
คู่มือระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559
คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ฯ
     
1. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559
     
2. คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐
คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
     
3. แนวทางปฏิบัติการจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับตรวจสอบกิจการ
แนวทางปฏิบัติการจัดอบรมหลักสูตร
     
4. วิธีปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
วิธีปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
     
4.1 โครงการอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)
โครงการอบรม
     
4.2 ตารางกำหนดการอบรม
ตารางกำหนดการอบรม
     
4.3 เอกสารประกอบการบรรยาย
การดำเนินกิจการสหกรณ์การเกษตร
การดำเนินกิจการสหกรณ์ร้านค้า
การดำเนินกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
เทคนิคการตรวจสอบกิจการและการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ
หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ (มีการแก้ไข สไลด์ที่ 28)
     
4.4 (ตัวอย่าง) วุฒิบัตร กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดและขอรับรองหลักสูตรจาก กตส. (มีการแก้ไข)
(ตัวอย่าง) วุฒิบัตร
     
5. รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหลักสูตร ฯ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหลักสูตร
     
6. รายชื่อหน่วยงานที่ขอใช้หลักสูตรการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไปใช้ในการอบรม
รายชื่อหน่วยงานที่ขอใช้หลักสูตร
     
7. ข่าวการจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการของหน่วยงานต่างๆ
ข่าวการจัดอบรม
     
8. คู่มือการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
คู่มือ
     
9. คู่มือการตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรกร
คู่มือ
     
10. คู่มือการตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรอย่างง่าย
คู่มือ
     
11. คู่มือการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
คู่มือ
     
12. คู่มือการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ปี 2556
คู่มือ
     
13. ประกาศ คำแนะนำ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับตรวจสอบกิจการ (ยกเลิก)
     
14. รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ ณ วันที่ 5 มกราคม 2559
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
     
15. ทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการ ลำดับที่ 1 - 4292 (ยกเลิก)
ทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการ (ยกเลิก)
     
16. ประวัติและผลงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2558
ประวัติและผลงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
     
17. บทความ
เรื่อง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ที่ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ต้องเรียนรู้และเข้าใจ
เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
เรื่อง บทเฉพาะกาลกับการมีผลใช้บังคับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2563
เรื่อง พัฒนาการของกฎหมายสหกรณ์เพื่อความมั่นคงของทุนในสหกรณ์
เรื่อง การได้มาและการบันทึกรายการที่ดินแทนการชำระหนี้
เรื่องที่ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรู้และเข้าใจ
ประมวลผลการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
     
18. วิดีโอและสื่อการสอน
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓ (พร้อมไฟล์แนบ)
     
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel