Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการทำบอร์ดสื่อการเรียนรู้ด้านการจัดทำบัญชี บัญชีชี้่ทางรวย ช่วยเกษตรกรไทย (14/07/2563)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพิมพ์สมุดบัญชี เอกสารแบบพิมพ์และบัญชีย่อยต่างๆ สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (14/07/2563)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 โครงการพิมพ์ปกรายงานกระดาษทำการและกระดาษรายงานสั้น-ยาว (19/05/2563)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพิมพ์สมุดบัญชีรายบุคคล แผ่นพับส่งเสริม แนะนำและเชิญชวนการจัดทำบัญชี (09/04/2563)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงหลังคา อาคาร 2 , อาคาร 3, และ อาคาร 4, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (17/02/2563)
     
ประกาศราคากลาง
ประกาศ ราคากลาง โครงการงานปรับปรุงหลังคา อาคาร 2, อาคาร 3 และอาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (20/03/2563)
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (09/03/2563)
ประกาศ ราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Web Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (26/12/2562)
ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2563 (15/11/2562)
ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและ พนักงานเดินเอกสาร ที่ทำการของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/09/2562)
     
ประกาศข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง และเครื่องปร้บอากาศ(บัญชีนวัตกรรมไทย) จำนวน 16 เครื่อง พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง (09/03/2563)
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างทำกระปุกออมสินเพื่อใช้ในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/05/2562)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างทำกระปุกออมสินเพื่อใช้ในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/05/2562)
ร่างขอบเขตของงานจ้างทำกระปุกออมสินเพื่อใช้ในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (08/05/2562)
ประกาศ เรื่องร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/03/2562)
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/03/2563)
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23/03/2563)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Web Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้่วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/03/2563)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา อาคาร 2, อาคาร 3 และอาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (20/03/2563)
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Web Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/03/2563)
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/05/2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือครูบัญชีดีเด่น 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/05/2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการจัดซิ้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563 (21/04/2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดบัญชีรายบุคคล แผ่นพับส่งเสริม แนะนำและเชิญชวนการจัดทำบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/04/2563)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุและครุภัณฑ์สำหรับการป้องกัน ควบคุม เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/04/2563)
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส
ประกาศ เรื่องผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 (14/07/2563)
ประกาศ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2562 (31/01/2563)
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง (10/10/2562)
     
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (12/06/2563)
ประกาศ เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (10/06/2562)
     
ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นในงานราชการ จำนวน 37 รายการ (26/07/2562)
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นในงานราชการ จำนวน 210 รายการ (13/06/2562)
ประกาศ สตท. 10 เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (ตู้นั่งสี่ตอน) ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน อษ 9946 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน (10/05/2562)
ประกาศ สตส.สงขลา เรื่องขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ (10/05/2562)
     

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional