Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (15/11/2564)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เพื่อยกระดับสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกาแฟและน้ำนมดิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (15/11/2564)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (02/11/2564)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (01/11/2564)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจ้างเหมาบริหารบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/10/2564)
     
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (17/11/2564)
ประกาศ ราคากลาง จ้างโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เพื่อยกระดับสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกาแฟและน้ำนมดิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (15/11/2564)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (04/11/2564)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/11/2564)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (20/10/2564)
     
ประกาศข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (07/12/2564)
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)การจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (18/11/2564)
ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (18/11/2564)
ขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบัญชีสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (17/11/2564)
ขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR) โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เพื่อยกระดับสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกาแฟและน้ำนมดิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (17/11/2564)
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/12/2564)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/11/2564)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทดแทน ประจำปีบงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/11/2564)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบัญชีสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/11/2564)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เพื่อยกระดับสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกาแฟและน้ำนมดิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/11/2564)
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/12/2564)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เพื่อยกระดับสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรการแฟและน้ำนมดิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/12/2564)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบัญชีสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/12/2564)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/12/2564)
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/11/2564)
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส
ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคา 2564 (25/01/2565)
ประกาศ เรื่องประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564 (15/10/2564)
ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 (27/01/2564)
ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563 (20/10/2563)
ประกาศ เรื่องประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 (14/07/2563)
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
     
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (07/04/2564)
ประกาศ เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (12/06/2563)
ประกาศ เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (10/06/2562)
     
ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศ สตส.นครราชสีมา เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ 1 รายการ (10/01/2565)
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นในงานราชการ จำนวน 219 ราย (16/12/2564)
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นในงานราชการ จำนวน 24 รายการ (17/07/2563)
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นในงานราชการ จำนวน 37 รายการ (26/07/2562)
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นในงานราชการ จำนวน 210 รายการ (13/06/2562)
     
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel