Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
คำสั่ง
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 558/2545 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545
     
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 10 มินาคม 2564
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 4/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 3/2562 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 2/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 460/2548 เรื่อง การจัดทำงบดุลของสหกรณ์ ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2548
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 1036/2547 เรื่อง เพิกถอนระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 146/2546 เรื่อง ให้ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ดำเนินการชำระบัญชีตามคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 28 มกราคม 2546
     
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel