Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รายการ "คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KMZ
ธันวาคม 2560
บัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2561 (Rerun)
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 52/2560 ออกอากาศวันที่ 26 ธันวาคม 2560
บัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2561
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 51/2560 ออกอากาศวันที่ 19 ธันวาคม 2560
พัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีประเมินมาตรฐานควบคุมภายใน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 50/2560 ออกอากาศวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ออมไม่อด จดไม่จน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 49/2560 วันที่ออกอากาศ 5 ธันวาคม 2560
บัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 48/2560 วันที่ออกอากาศ 28 พฤศจิกายน 2560
ขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่เกษตร 4.0
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 44/2560 วันที่ออกอากาศ 31 ตุลาคม 2560
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการทำบัญชีและงบการเงิน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 47/2560 วันที่ออกอากาศ 21 พฤศจิกายน 2560
ยกระดับสหกรณ์มีระบบบริหารงานแบบ 4.0
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 46/2560 วันที่ออกอากาศ 14 พฤศจิกายน 2560
ทำบัญชี สร้างวินัยในครัวเรือน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 45/2560 วันที่ออกอากาศ 7 พฤศจิกายน 2560
     
พฤศจิกายน 2560
     
ตุลาคม 2560
กตส.ร่วมจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีฯ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 43/2560 วันที่ออกอากาศ 24 ตุลาคม 2560
กตส.เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินการบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 42/2560 วันที่ออกอากาศ 17 ตุลาคม 2560
เปิดปีงบประมาณ 2561
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 41/2560 วันที่ออกอากาศ 11 ตุลาคม 2560
ตรวจสอบการจัดทำบัญชีในโครงการ 9101
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 40/2560 วันที่ออกอากาศ 3 ตุลาคม 2560
ซักซ้อมกระบวนการตรวจสอบบัญชีรูปแบบใหม่ ปี 2561
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 39/2560 วันที่ออกอากาศ 26 กันยายน 2560
     
กันยายน 2560
พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 38/2560 วันที่ออกอากาศ 19 กันยายน 2560
กตส.เตรียมความพร้อมสู่ปี 2561
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 37/2560 วันที่ออกอากาศ 12 กันยายน 2560
“Smart Me” โปรแกรมช่วยบันทึกบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 36/2560 วันที่ออกอากาศ 5 กันยายน 2560
ประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ด้วยระบบ CAD Risk
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 35/2560 วันที่ออกอากาศ 29 สิงหาคม 2560
กตส.ขับเคลื่อนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 34/2560 วันที่ออกอากาศ 22 สิงหาคม 2560
     
สิงหาคม 2560
สัมมนาวิชาการและแสดงผลงานเชิงนวัตกรรม
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 33/2560 ออกอากาศวันที่ 15 สิงหาคม 2560
สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 32/2560 ออกอากาศวันที่ 8 สิงหาคม 2560
กตส.นำนวัตกรรมด้านบัญชี พัฒนาระบบสหกรณ์ไทย
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 31/2560 ออกอากาศวันที่ 1 สิงหาคม 2560
สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 30/2560 ออกอากาศวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
     
กรกฎาคม 2560
ซักซ้อมการปฏิบัติงานโครงการ 9101
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 29/2560 ออกอากาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
ขานรับแนวทางปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 28/2560 ออกอากาศวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
สร้างเกษตรกรสมัยใหม่ด้วยบัญชีสู่วิถีธุรกิจ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 27/2560 ออกอากาศวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
บูรณาการโครงการสร้างผู้ทำบัญชีสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 26/2560 ออกอากาศวันที่ 27 มิถุนายน 2560
     
มิถุนายน 2560
ถ่ายทอดความรู้ทางบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 25/2560 ออกอากาศวันที่ 20 มิถุนายน 2560
สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 24/2560 ออกอากาศวันที่ 13 มิถุนายน 2560
บูรณาการงานสอนบัญชีสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 23/2560 ออกอากาศวันที่ 6 มิถุนายน 2560
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แจงอำนาจหน้าที่ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 22/2560 ออกอากาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
     
พฤษภาคม 2560
“ศุภธนิศร์ ภูเวียงจันทร์” พัฒนาชุมชนต้นแบบคนรักการทำบัญชี
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 21/2560 ออกอากาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
“สุดใจ ชมภูมี” สร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้บัญชีพัฒนาคุณภาพชีวิต
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 20/2560 ออกอากาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
งานสัมมนาครูบัญชีดีเด่น ปี 2560
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 19/2560 ออกอากาศวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
หนุนเกษตรกรเป็น Smart Farmer
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 18/2560 ออกอากาศวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 17/2560 ออกอากาศวันที่ 25 เมษายน 2560
     
เมษายน 2560
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 16/2560 ออกอากาศวันที่ 18 เมษายน 2560
กตส.เสริมสร้างองค์ความรู้ทางบัญชีโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 15/2560 ออกอากาศวันที่ 11 เมษายน 2560
กตส.สนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 14/2560 ออกอากาศวันที่ 4 เมษายน 2560
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สร้างครูบัญชีอาสานอกภาคการเกษตร
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 13/2560 ออกอากาศวันที่ 28 มีนาคม 2560
พัฒนาระบบตรวจสอบกิจการ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 12/2560 ออกอากาศวันที่ 21 มีนาคม 2560
65 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 11/2560 ออกอากาศวันที่ 14 มีนาคม 2560
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อนสหกรณ์ไทยสู่ Thailand 4.0
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 10/2560 ออกอากาศวันที่ 7 มีนาคม 2560
     
มีนาคม 2560
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยนวัตกรรมสารสนเทศ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 9/2560 ออกอากาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
วันสหกรณ์แห่งชาติ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 8/2560 ออกอากาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
เพิ่มทักษะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 7/2560 ออกอากาศ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ครูบัญชีดีเด่น น้อมนำแนวพระราชดำริ ดำเนินชีวิตพอเพียง
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 6/2560 ออกอากาศวันที่ 31 มกราคม 2560
     
กุมภาพันธ์ 2560
     
มกราคม 2560
MOU เชื่อมโยงการจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 5/2560 ออกอากาศวันที่ 31 มกราคม 2560
กตส.ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2560
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 4/2560 ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
กตส. มอบน้ำใจ ไออุ่น สู้ภัยหนาว
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 3/2560 ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560
กตส.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 2/2560 ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560
กตส.ประกาศระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ
คลื่นเกษตรกรตอนที่ 1/2560 ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560
     

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional