Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์โครงการสำคัญ
โครงการพระราชดำริ
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด โครงการ
     
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด โครงการ
     
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย โครงการบูรณาการตามพระราชดำริ 7 โครงการ และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
รายละเอียด โครงการ
     
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด โครงการ
     
โครงการศิลปาชีพ ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด โครงการ
     
โครงการหลวง ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด โครงการ
     
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด โครงการ
     
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด โครงการ
     

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional