Sorry, your browser does not support JavaScript!
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ภาษาไทยภาษาอังกฤษ 
     
กตส.จัดโครงการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ใสสะอาด ต่อต้านการทุจริต (22/03/2561)
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำบุคลากรในส่วนกลาง จำนวน 32 คน เข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ การต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
อ่านทั้งหมด...     
สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๑๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐