Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เกี่ยวกับเรา

 สถานที่ตั้ง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
349 หมู่ 3
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
 
349 หมู่ 3
ตำบลดอนแก้ว อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
1107/42 ถนนไกรสรสิทธิ์
ตำบลเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 352 หมู่ 4 ถนนสายลำปาง-เชียงใหม่ กม.17
ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร
จังหวัดลำปาง 52190
สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ลำพูน
164 หมู่ 2 ถนนลำพูน-ดอยศรีวิชัย
ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน 51000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน
เลขที่ 300 หมู่ 3
ตำบลปางหมู อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา 626 หมู่ 11 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
172 หมู่ 2
ตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่ 54000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน 460 ถนน รพช.บ้านแสงดาว
ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน 55000

Back Next

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional