Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
สารสนเทศทางการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สรุปสถานะทั่วไปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สรุปสถานะทั่วไปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     
จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรายเดือน
     
E-book
สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน
     
เอกสารเผยแพร่
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย
Financial Condition of Cooperative in Thailand
     
สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
ตารางสถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในรอบ 10 ปี
ตารางสถิติการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์/กลุ่มทุกรูปแบบ ในรอบ 5 ปี
ตารางสถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในรอบ 2 ปี
     
รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์/ กลุ่ม
รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์/ กลุ่ม ปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์/ กลุ่ม ปี 2560
รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์/ กลุ่ม ปี 2559
รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์/ กลุ่ม ปี 2558
รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์/ กลุ่ม ปี 2557
รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์/ กลุ่ม ปี 2556
รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์/ กลุ่ม ปี 2555
รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์/ กลุ่ม ปี 2554
รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์/ กลุ่ม ปี 2553
รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์/ กลุ่ม ปี 2552
รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์/ กลุ่ม ปี 2551
รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์/ กลุ่ม ปี 2550
รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์/ กลุ่ม ปี 2549
รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์/ กลุ่ม ปี 2548
รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์/ กลุ่ม ปี 2547
     
พืชเศรษฐกิจสำคัญ
พืชเศรษฐกิจสำคัญ ปี 2561
พืชเศรษฐกิจสำคัญ ปี 2560
พืชเศรษฐกิจสำคัญ ปี 2559
พืชเศรษฐกิจสำคัญ ปี 2558
พืชเศรษฐกิจสำคัญ ปี 2557
พืชเศรษฐกิจสำคัญ ปี 2556
พืชเศรษฐกิจสำคัญ ปี 2555
พืชเศรษฐกิจสำคัญ ปี 2554
     
10 อันดับ (Top Ten)
10 อันดับ (Top Ten)
     
ระดับเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน (Warning Level)
ศูนย์เตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2561
ศูนย์เตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2560
ศูนย์เตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2559
ศูนย์เตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2558
ศูนย์เตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2557
ศูนย์เตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
ศูนย์เตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2555
ศูนย์เตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2554
ศูนย์เตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2553
ศูนย์เตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2551
ศูนย์เตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2550
ศูนย์เตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2549
     
ระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน(Quality Control)
ภาพรวมการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2561
ภาพรวมการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2560
ภาพรวมการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2559
ภาพรวมการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2558
ภาพรวมการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2557
ภาพรวมการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
ภาพรวมการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2555
ภาพรวมการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2554
ภาพรวมการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2553
ภาพรวมการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2552
ภาพรวมการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2550
ภาพรวมการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2549
ภาพรวมการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2548
     
ระดับเสถียรภาพทางการเงิน (Level of stability)
ภาพรวมเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2561
ภาพรวมเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2560
ภาพรวมเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2559
ภาพรวมเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2558
ภาพรวมเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2557
ภาพรวมเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
ภาพรวมเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2555
ภาพรวมเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2554
ภาพรวมเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2552
ภาพรวมเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2551
ภาพรวมเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2550
ภาพรวมเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2549
ภาพรวมเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2548
     
ขนาด(Size)
ข้อมูลขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 61 ทั้งประเทศ
ข้อมูลขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 60 ทั้งประเทศ
ข้อมูลขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 59 ทั้งประเทศ
ข้อมูลขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 58 ทั้งประเทศ
ข้อมูลขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 57 ทั้งประเทศ
ข้อมูลขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 56 ทั้งประเทศ
ข้อมูลขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 55 ทั้งประเทศ
ข้อมูลขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 54 ทั้งประเทศ
ข้อมูลขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 53 ทั้งประเทศ
ข้อมูลขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 52 ทั้งประเทศ
ข้อมูลขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 51 ทั้งประเทศ
ข้อมูลขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 50 ทั้งประเทศ
ข้อมูลขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 49 ทั้งประเทศ
     
Peer Group
ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย ปี 2561
ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย ปี 2560
ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย ปี 2559
ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย ปี 2558
ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย ปี 2557
ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย ปี 2556
ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย ปี 2555
ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย ปี 2554
     
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional