Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการ
โครงสร้างองค์ มาตรา 7 (1)
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
     
อำนาจหน้าที่ มาตรา 7 (2)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2552
     
สถานที่ติดต่อ มาตรา 7 (3)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับขัอมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
     
กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ มาตรา 7 (4)
- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
     
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 7 (5)
- ยังไม่มีการประกาศของคณะกรรมการ -
     
มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
ผลการพิจารณาหรือคำวิจิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง มาตรา 9 (1)
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทดแทน ประจำปีบงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบัญชีสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เพื่อยกระดับสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกาแฟและน้ำนมดิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านทั้งหมด..     
นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) มาตรา 9 (2)
     
นโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     
แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
     
แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     
การตีความ
- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
     
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ มาตรา 9 (3)
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มที่ 4
     
คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน มาตรา 9 (4)
แผนภูมิใช้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     
สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 (5)
- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
     
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ มาตรา 9 (6)
     
1.สัญญาตามกฏหมาย
- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
     
2. สัญญาอื่น ๆ สัญญารักษาความปลอดภัย แม่บ้าน
สัญญาอื่น ๆ สัญญารักษาความปลอดภัย แม่บ้าน
     
มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย มาตรา 9 (7)
มติคณะรัฐมนตรี
มติคณะกรรมการ
- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
     
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด (มาตรา 9 (8))
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
(1) การจัดหาพัสดุ
(2) การให้บริการประชาชน
(3) การบริหารงานของหน่วยงาน
(4) การบริหารงบประมาณ
(5) การบริหารงานบุคคล
(6) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อ
รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิฯ
- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
     
ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2556
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2545
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการจัดประเภทข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2555
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง กำหนดรายงานการสอบบัญชีและกระดาษทำการในส่วนที่เปิดเผยได้ พ.ศ. 2555
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง จัดประเภทข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2549
แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
วีดีทัศน์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วีดีทัศน์ การอบรมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร)
แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การเผยแพร่วิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
รายชื่อผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
     
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าinfo_law