Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  
ข่าวเด่นวันนี้
  กตส. ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (02/04/2563)
  กตส. จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2563 (02/04/2563)
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (01/04/2563)
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  อตส. รับมอบหน้ากากอนามัยจาก รมว.กษ. พร้อมนำแจกจ่ายให้แก่บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (01/04/2563)
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์รับมอบหน้ากากอนามัยจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมช.กษ. พร้อมนำแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
 • นวัตกรรม Smart4M
 • คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
 • สปอต/สารคดี
 • เพลงของพ่อ
 • DVD ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตบนเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • สื่อดิจิทัล "การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ"
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองในรูปแบบดิจิตัล "การจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน"
 • DVD สปอตโฆษณา ภายใต้แผนประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • e-Service
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  นายโอภาส ทองยงค์
  นายโอภาส ทองยงค์
  บริการ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889 อีเมล cad@cad.go.th 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์