Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5     6     7  
ข่าวเด่นวันนี้
  กตส.จัดอบรม เรื่อง พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 (29/05/2563)
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 อตส. มอบหมายให้นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ
  กตส.จัดประชุมพิจารณาร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ...ผ่านทาง Web Conference (28/05/2563)
  กตส.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ณ วัดนรนาถสุนทริการาม (25/05/2563)
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 อตส. พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) พร้อมร่วมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอุโบสถ ศาลา และกุฏิ วัดนรนาถสุนทริการาม
  รตส.เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภา (22/05/2563)
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ใน คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ ณ ห้องประชุม หมายเลข2409 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
 • นวัตกรรม Smart4M
 • คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ
 • สปอต/สารคดี
 • เพลงของพ่อ
 • DVD ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตบนเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • สื่อดิจิทัล "การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ"
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองในรูปแบบดิจิตัล "การจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน"
 • DVD สปอตโฆษณา ภายใต้แผนประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • e-Service
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  นายโอภาส ทองยงค์
  นายโอภาส ทองยงค์
  บริการ
 • พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • Download แบบฟอร์ม
 • สภาวิชาชีพบัญชี
 • แผนความต่อเนื่องของ กตส. เพื่อเตรียมพร้อมสภาวะวิกฤต
 • สหกรณ์ดีด้วยบัญชีคุณภาพ
 • ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 • สรุปผลการประชุมตามมติคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการองค์กร
 • ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
 • ดาวน์โหลด App กระทรวงเกษตรฯ
 • คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
 • กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 • CAD Conference
 • เกษตรกรปราดเปรื่องด้านบัญชี
 • FAQ
 • เว็บลิงค์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889 อีเมล cad@cad.go.th 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์