Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
แบบฟอร์มสำหรับงานสอบบัญชีภาคเอกชน
แบบฟอร์มสำหรับงานสอบบัญชีภาคเอกชน
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงสำนักงาน/รายชื่อผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานสอบบัญชี / รายชื่อผู้ช่วยผู้สอบบัญขีในสังกัด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้สอบบัญชีและหัวหน้าสายสอบบัญชี
แบบคำร้องทั่วไป
     
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
ใบแจ้งความจำนงรับการอบรมเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
คำขอต่ออายุทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
หนังสือแสดงความประสงค์ในการแสดงตัวเพื่อต่ออายุทะเบียนผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีภาคเอกชน
หนังสือรับรองการแสดงตัวของผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีภาคเอกชน (สำหรับผู้สอบบัญชีที่ประสงค์ไปรายงานตัวต่างจังหวัด)
     
หัวหน้าสายสอบบัญชี
แบบสำรวจความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร”ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าสาย”
คำขอต่ออายุทะเบียนหัวหน้าสายสอบบัญชี
หนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะไปรายงานตัวต่างจังหวัด (กรณีไม่ประสงค์จะไปรายงานตัวยังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
หนังสือรับรองการแสดงตัวของผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีภาคเอกชน (ใช้กรณีไปรายงานตัวยังต่างจังหวัด)
     
แบบฟอร์มสำหรับสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
สำเนาหนังสือรับรองของผู้สอบบัญชี
หนังสือนำส่ง
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญ/วิสามัญ
สำเนาหนังสือเสนอบริการสอบบัญชี
สำเนาหนังสือยืนยันการรับงานสอบบัญชี
สำเนาหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
     

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional