Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์Gin Conference 2564


 • การเข้าระบบคลิกที่นี่

 ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ปีงบประมาณ 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 Gin Conference ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 (25/01/2565)
สำนักบริหารกลาง ขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอดผ่านระบบ Web Conference ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 (18/01/2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ขอยกเลิกการใช้งานระบบ Gin Conference ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 และวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 (14/01/2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ขอความอนุเคราะห์ในการใช้งานระบบ Gin Conference ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 และวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 (13/01/2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ขอความอนุเคราะห์ในการใช้งานระบบ Gin Conference ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 (13/01/2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ขอความอนุเคราะห์ในการใช้งานระบบ Gin Conference ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 (11/01/2565)
สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอใช้ระบบ GIN Conference และ Smart Auditor พร้อมเจ้าหน้าที่ระบบ ในวันที่ 12 มกราคม 2565 (22/12/2564)
สำนักบริหารกลาง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการถ่ายทอด Web Conference ไปยังสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 (29/11/2564)
อ่านทั้งหมด..     
ปีงบประมาณ 2564
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ในการใช้งานระบบ Gin Conference ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ในวันที่ 27 กันยายน 2564 (27/09/2564)
สำนักบริหารกลาง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการถ่ายทอด Web Conference ในวันที่ 30 กันยายน 2564 (23/09/2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ขอความอนุเคราะห์ในการใช้งานระบบ Gin Conference ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2564 (17/09/2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ขอความอนุเคราะห์ในการใช้งานระบบ Gin Conference ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2564 (08/09/2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ขอใช้ระบบ Gin Conference ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2564 (06/09/2564)
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ขอความอนุเคราะห์ใช้ระบบ Gin Conference พร้อมเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2564 (06/09/2564)
สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอใช้ระบบ Gin Conference พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ ระหว่างวันที่ 9 - 15 กันยายน 2564 (02/09/2564)
ขอความอนุเคราะห์ในการใช้งานระบบ GIN Conference ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 (1 - 2 กันยายน 2564) (01/09/2564)
อ่านทั้งหมด..     
ปีงบประมาณ 2563
ขอใช้ระบบ Gin Conference และขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (24/09/2563)
ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ระบบ GIN Conference พร้อมเจ้าหน้าที่ (28/08/2563)
ขอความอนุเคราะห์ใช้ระบบ GIN Conference พร้อมเจ้าหน้าที่ (27/08/2563)
ขอความอนุคราะห์บุคลากรเป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม ผ่าน Web Conference รุ่นที่ 3 (31/07/2563)
ขอใช้ระบบ Gin Conference และขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (30/07/2563)
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านระบบ Web Conference (29/07/2563)
ขออนุญาตให้บุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (20/07/2563)
ขอความอนุคราะห์บุคลากรเป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม ผ่าน Web Conference รุ่นที่ 2 (17/07/2563)
อ่านทั้งหมด..     
ปีงบประมาณ 2562
ขอเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านระบบ Web Conference เรื่องการประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ... (10/09/2562)
ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดประชุมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2563 (31/07/2562)
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการถ่ายทอด Web Conference เรื่องการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถ ฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (22/07/2562)
การมอบนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน Web Conference (22/04/2562)
ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ในห้องประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่ เรื่องเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการและการทำแบบประเมินผลออนไลน์ (21/03/2562)
ขออนุมัติจัดกิจกรรม Unit School หัวข้อ แนะแนวการทำข้อสอบวัดความรู้ความสามารถวิชาภาษาอังกฤษและวิชาที่จำเป็นอื่น ๆ (21/01/2562)
ขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอด Video Conference ในการตรวจนับคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (14/12/2561)
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการสร้างความรูู้ความเข้าใจ ผ่าน Web Conference เรื่องการสร้างประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย (12/11/2561)
อ่านทั้งหมด..     
สรุปการใช้ระบบงาน Conference
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2564
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2563
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2562
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2561
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2560
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2559
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2558
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2557
     
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel