Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์Gin Conference 2560


 • การเข้าระบบคลิกที่นี่

 ปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด


ปีงบประมาณ 2562
การมอบนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน Web Conference
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการถ่ายทอด Web Conference เรื่องการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถ ฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการถ่ายทอด Web Conference เรื่องการชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลทางการเงินในระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษรกรแบบ Online ปี 2561 (Input Form)
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการถ่ายทอด Web Conference เรื่องการซักซ้อมการใช้งานนวัตกรรม Smart 4M
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการถ่ายทอด Web Conference เรื่องการดำเนินการชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลทางการเงินในระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแบบ Online ปี 2561 (Input Form)
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการสร้างความรูู้ความเข้าใจ ผ่าน Web Conference เรื่องการสร้างประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
ขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอด Video Conference ในการตรวจนับคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ขออนุมัติจัดกิจกรรม Unit School หัวข้อ แนะแนวการทำข้อสอบวัดความรู้ความสามารถวิชาภาษาอังกฤษและวิชาที่จำเป็นอื่น ๆ
อ่านทั้งหมด..     
ปีงบประมาณ 2561
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2560
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมดำเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญ ฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 3 /2560 ผ่าน Web Conference
ขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอด Web Conference ในการตรวจนับคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ Web Conference เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคลากรในองค์กรภาครัฐ
ขอนุญาตจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) โดยการ Web Conference
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมดำเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถฯ ผ่าน Web Conference เรื่องประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ และดำเนินการทดสอบ
ขออนุมัติโครงการอบรมเพื่อแนะแนวการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Web Conference
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการถ่ายทอด Web Conference เรื่องโครงการประเมินสถาพภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและชี้แจงแบบประเมิน
อ่านทั้งหมด..     
ปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2560
ยกเลิกวันอมรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การยกระดับมาตรฐานการปฎิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์สู่สากล ผ่าน Web Conference
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2560
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการถ่ายทอด Web Conference เรื่อง การเฉลยข้อสอบการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญ ครั้งที่ 1/2560
โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เสรืมสร้างคุณธรรม และปลูกจิตสำนึกต่อต้านทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่าน Web conference
ขอเปลี่ยนวันอบรมการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร อ่านเพื่อเรียนรู้ (Read and Learn) ผ่าน ระบบ Web Conference
การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชีผ่านระบบ Web Conference
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิชาการสำหรับข้าราชการที่อยู่ในข่ายเข้ารับการคัดเลือกและประเมินผลงาน ปี 2560
อ่านทั้งหมด..     
สรุปการใช้ระบบงาน Conference
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2562
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2561
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2560
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2559
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2558
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2557
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2556
สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2555
     

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional