Sorry, your browser does not support JavaScript!

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  1. โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ทั้งนี้ โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ
    พร้อมระบุพยานหลักฐาน
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู๋ และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน จะเป็นประโยชน์ในการติดต่อกลับ
    เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือรายงานผลการดำเนินการให้ท่านทราบต่อไป

ส่วนที่ 1 : สถานะทั่วไป 
1 ชื่อ - นามสกุล *
2 เลขที่บัตรประชาชน (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย - )*
3 ที่อยู่ [เลขที่ อาคาร ซอย] *
4 เบอร์โทรศํพท์ *
5 อีเมล์ *
6 เนื้อหา *

ส่วนที่ 2 : เอกสารประกอบ
ส่วนที่ 2 : เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ 1 : ไฟล์ doc,docx,jpg,pdf,xls,xlsx

ท่านสามารถใส่ไฟล์แนบได้ไม่เกิน 19,000 KB.
เอกสารประกอบ 2 : ไฟล์ doc,docx,jpg,pdf,xls,xlsx

ท่านสามารถใส่ไฟล์แนบได้ไม่เกิน 19,000 KB.


สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๑๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐