Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง...........................................................................................................................................
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
กองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
สำนักบริหารกลาง
 
กลุ่มประชาสัมพันธ์
กลุ่มประสานราชการ
กลุ่มบริหารงานคลัง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มนิติการ
สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
กลุ่มติดตามและประเมินผล
กลุ่มวิจัยและพัฒนา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ
กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาค
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional