Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
กองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
สำนักบริหารกลาง
 
กลุ่มประชาสัมพันธ์
กลุ่มประสานราชการ
กลุ่มบริหารงานคลัง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มนิติการ
สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
 
กลุ่มติดตามและประเมินผล
กลุ่มวิจัยและพัฒนา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ
กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาค
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
 

 

 

 

 

 

 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional