Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เอกสารดาน์โหลด                                                     

รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ

เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

ชื่อวิชา การสอบบัญชี 1

ขอบเขตของวิชา ทดสอบความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปและแม่บทสำหรับงานให้ความเชื่อมั่น หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี การเลือกตัวอย่างในงานสอบบัญชีหลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี และวิธีการตรวจสอบบัญชีที่สำคัญในงบการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ให้รวมการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชีของกิจการที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลด้วย

หัวข้อและเนื้อหา

วัตถุประสงค์

เอกสารที่ต้องศึกษา

แม่บท (ปรับปรุง)

เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการขั้นพื้นฐานของวิชาชีพสอบบัญชี

 แม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น

หลักการโดยทั่วไปและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต

 

เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของการปฏิบัติงานสอบบัญชี หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 มาตรฐานการสอบบัญชี

 
 

หลักฐานการสอบบัญชี

เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายและประเภทของหลักฐานการสอบบัญชีทั้งในด้านกฎหมายและด้านบัญชี รวมถึงวิธีการและเทคนิคที่ดีในการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี ตลอดจนหลักการของวิธีการตรวจสอบที่ใช้ในการสอบบัญชี

 มาตรฐานการสอบบัญชี

 รหัส 500 หลักฐานการสอบบัญชี

 รหัส 501 หลักฐานการสอบบัญชี – ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ

 รหัส 505 การขอคำยืนยันจากบุคคลภายนอก

 รหัส 510 การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก

 รหัส 520 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

 รหัส 530 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี

 รหัส 540 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชีรวมถึงประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 รหัส 550 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รหัส 560 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

 รหัส 570 (ปรับปรุง) การดำเนินงานต่อเนื่อง

 

รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ

เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หัวข้อและเนื้อหา

วัตถุประสงค์

เอกสารที่ต้องศึกษา

การตรวจสอบเนื้อหาสาระบัญชีที่สำคัญต่างๆ ในงบการเงิน

- การตรวจสอบสินทรัพย์ เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

- การตรวจสอบหนี้สิน เช่น เจ้าหนี้
  การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินกู้ยืม

- การตรวจสอบส่วนของผู้ถือหุ้น

- การตรวจสอบรายได้ และ

- การตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 

เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม รวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการตรวจสอบสินทรัพย์หนี้ สินส่วนของผู้ถือหุ้นรายได้และค่าใช้จ่าย

มาตรฐานการสอบบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชีของกิจการที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล

เพื่อให้เข้าใจถึงหลักพื้นฐานในการตรวจสอบบัญชีในสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล การประเมินความเสี่ยงและการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมในระบบสารสนเทศ เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชี

 มาตรฐานการสอบบัญชี

 รหัส 330 วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้

 รหัส 402 ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการขององค์กรอื่น

 หนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชี 
 เรื่องการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดคอมพิวเตอร์

 บทที่ 3 การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ

 บทที่ 8 เทคนิคการตรวจสอบโดย
 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
 
 หนังสือคู่มือของสภาวิชาชีพบัญชี
 เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและ
 ตรวจสอบบัญชี

 บทที่ 2 การตรวจสอบกรณีกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลและการประเมินความเสี่ยง

 บทที่ 4 การควบคุมระบบงานและการ
  ประเมินความเสี่ยง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional