Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


                                                                             เอกสารดาน์โหลด 
                          

รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ

เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ชื่อวิชา                กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1
ขอบเขตของวิชา ทดสอบความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการบัญชี
                         ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เฉพาะบรรพ3หุ้นส่วนและบริษัท) กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด
                         กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 

หัวข้อและเนื้อหา

วัตถุประสงค์

เอกสารที่ต้องศึกษา

กฎหมายว่าด้วยการบัญชี

 
 
 
  เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทราบถึงหลักเกณฑ์ในการจัดทำบัญชีของธุรกิจ รวมถึงเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
 (ผู้ประกอบการ) และผู้ทำบัญชี
 (ผู้ประกอบวิชาชีพ) ในการจัดทำบัญชี และงบการเงินให้ถูกต้องและทราบถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้ทําบัญชีของกิจการที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่จัดทำบัญชี อำนาจหน้าที่ของหน่วยราชการที่กำกับให้ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการจัดทำบัญชีและงบการเงิน

 1. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 2. กฎกระทรวง

  2.1 ว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงิน  ได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2544

 3. ประกาศกระทรวงพาณิชย์

  3.1 กําหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี พ.ศ. 2544

  3.2 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาช้างเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี พ.ศ. 2551

 4. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  4.1 ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำ บัญชีและงบการเงิน

  4.1.1 กําหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทําข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชีระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. 2544

  4.1.2 กําหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทํา ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชีระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

1. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543(เว้นแต่บทกำหนดโทษในส่วนของ
อัตราโทษ)
2. กฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ

เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หัวข้อและเนื้อหา

วัตถุประสงค์

เอกสารที่ต้องศึกษา

   

  4.1.3 กําหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทํา หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มทำบัญชี และวิธีการจัดทําบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน พ.ศ. 2544

  4.1.4 กําหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มทำบัญชีและวิธีการจัดทําบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาช้าง พ.ศ. 2552

  4.1.5 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต และการอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น การแจ้งบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย การขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี และการส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี (กรณีเลิกประกอบธุรกิจโดยมิได้มีการชำระบัญชี) ทางอีเลคทรอนิกส์ (e - Permit) พ.ศ. 2559

  4.1.6 กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554

  4.1.8 แนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการบัญชีสำหรับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย พ.ศ. 2559

รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ

เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หัวข้อและเนื้อหา

วัตถุประสงค์

เอกสารที่ต้องศึกษา

   

  4.2 ประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้ทําบัญชี

 
 

   4.2.4 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 70/2557 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี

   4.2.5 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 5/2558 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี (ฉบับที่ 2)

   4.2.6 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 9/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - learning) สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทําบัญชี

   4.2.7 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 61/2558 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี (ฉบับที่ 3)

รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ

เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หัวข้อและเนื้อหา

วัตถุประสงค์

เอกสารที่ต้องศึกษา

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความเข้าใจในวิธีการจัดตั้งวิธีบริหารจัดการและวิธีเลิกกิจการของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

 
 
 

1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

บรรพ 3 หุ้นส่วนและบริษัท 

(ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี)

หมวด 3 ห้างหุ้นส่วนจํากัด
หมวด 4 บริษัทจํากัด
ส่วนที่ 1 สภาพและการจัดตั้งบริษัท
            จํากัด
ส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น
ส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจํากัด
(1) บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
(2) กรรมการ
(3) ประชุมใหญ่
(4) บัญชีงบดุล
(5) เงินปันผลและเงินสำรอง
(6) สมุดและบัญชี
ส่วนที่ 4 การสอบบัญชี
ส่วนที่ 5 การตรวจ
ส่วนที่ 6 การเพิ่มทุนและลดทุน
ส่วนที่ 8 เลิกบริษัทจํากัด
ส่วนที่ 9 การควบบริษัทจํากัดเข้ากัน
ส่วนที่ 12 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจํากัดเป็นบริษัทจํากัด

หมวด 5 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด 

กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความเข้าใจในวิธีการจัดตั้งวิธีบริหารจัดการและวิธีเลิกกิจการของบริษัทมหาชน จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

  1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

พ.ศ.2535

(ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี)

หมวด 2 การเริ่มจัดตั้งบริษัท

หมวด 3 การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ

เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หัวข้อและเนื้อหา

วัตถุประสงค์

เอกสารที่ต้องศึกษา

หมวด 4 การประชุมจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษัท
 
หมวด 5 หุ้นและผู้ถือหุ้น
หมวด 6 คณะกรรมการ
หมวด 7 การประชุมผู้ถือหุ้น
หมวด 8 บัญชีและรายงาน
หมวด 9 การตรวจสอบ
หมวด 10 การเพิ่มทุนและการลดทุน
หมวด 11 หุ้นกู้
หมวด 12 การควบบริษัท
หมวด 13 การเลิกบริษัท
หมวด 14 การชำระบัญชี
หมวด 15 การแปรสภาบริษัทเอกชนเป็นบริษัท

2. กฎกระทรวง และประกาศที่ออกตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

 

 

  2.1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

  2.2 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการออกหุ้นเพื่อชำระหนี้ และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทพ.ศ. 2544

  2.3 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544

   3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้เข้าใจหลักกฎหมายเฉพาะตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการจัดทำและเปิดเผยงบการเงิน
การจัดหาเงินทุนของกิจการโดยผ่านตลาดทุนรวมทั้งบทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของกิจการที่มีบทบาทสำคัญในตลาดทุน
 
  
  
    

1. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบัญชี)

หมวด 2 การออกหลักทรัพย์ของบริษัท

2.1 ส่วนที่ 1 การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์

2.2 ส่วนที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชี

หมวด 3 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

หมวด 3/1 การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ

เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หัวข้อและเนื้อหา

วัตถุประสงค์

เอกสารที่ต้องศึกษา

หมวด 4 ธุรกิจหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2 การกำกับและควบคุม

หมวด 8 การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ การซื้อขายหลักทรัพย์และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการมาตรา 238 (242 – 244)

 

2. ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

    2.1 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

    2.2 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์

    2.3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 39/2553 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี ในตลาดทุน

    2.4 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สจ. 12/2552 เรื่อง การเปิดเผยการถือครองของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ

เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หัวข้อและเนื้อหา

วัตถุประสงค์

เอกสารที่ต้องศึกษา

กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 
 
 
 
  เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การถือหุ้น การเป็นหุ้นส่วน หรือการลงทุนของคนต่างด้าว รวมทั้งหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจและการแสดงรายการในงบการเงินของคนต่างด้าว
 
 
 
 

 

   2. พระราชกฤษฎีกาแก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2556

 

   3. กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

 3.1 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

 3.2 กำหนดทุนขั้นตำและระยะเวลาในการ นำหรือส่งทุนขั้นตำเข้ามาในประเทศไทย พ.ศ. 2545

 3.3 กำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

 3.5 กำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2556

 3.6 กำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

 3.7 กำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

1. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน ต่างด้าว พ.ศ. 2542  

(เว้นแต่ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการแลขั้นตอนการขอใบอนุญาตและขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและบทกำหนดโทษ)

2. กฎกระทรวงและประกาศที่ออกตาม

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

(เว้นแต่ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการและขั้นตอนการขอใบอนุญาตและขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) 

 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional