Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ระดับองค์กร ...

 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับเกียรติบัตร
ชมเชยหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับสูงมาก

 
 

 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการ
ข้าราชการไทยไร้ทุจริตท่านสามารถดาวน์โหลด
ภาพและวิดีโองานแถลงผลการดำเนินโครงการ
และพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่าย
แก่วิทยากรตัวคูณ

รูปภาพ
วิดีโอ

 

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๔
ประจำปี ๒๕๕๖
(NACC Integrity Award ๒๐๑๓)
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)

 

โล่ประกาศเกียรติคุณที่ได้จัดทำ
และประเมิน
มาตรฐานความโปร่งใส
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๓
ประจำปี ๒๕๕๕
(NACC Integrity Award ๒๐๑๒)
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่
ได้คะแนนสูงสุดรายดัชนี :
ดัชนีการมีส่วนร่วมตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน
ภายใต้โครงการดัชนีวัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

โล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ได้
คะแนนสูงสุดรายดัชนี :
ดัชนีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ
ภายใต้โครงการดัชนีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 

 

 

 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional