Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ตั้งคำถาม

CAU 2.2 การวางแผนงานสอบบัญชี

คำถาม จำนวนผู้เข้าชม
  การจัดทำแนวการสอบบัญชีให้ผู้สอบบัญชีกำหนดวิธีการตรวจสอบเฉพาะที่มีรายการบัญชีใช่หรือไม่
     
283
  จากรายงานจุดอ่อนของการควบคุมภายใน แบบ RQ 1 – 3 แสดงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไม่สอดคล้องกับจุดอ่อนการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้องแก้ไขหรือไม่
     
388
  ผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องขอยืนยันยอดเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร / เงินลงทุนทุกรายการหรือไม่
     
240
  แผนการสอบบัญชีโดยรวมข้อ 4 การประเมินความเสี่ยงระดับยอดคงเหลือในบัญชีและประเภทรายการ องค์ประกอบงบการเงินรายการเงินลงทุน กรณีผลการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่อง ต่ำ และความเสี่ยงจากการควบคุมปานกลาง ผู้สอบบัญชีกำหนดวิธีการตรวจสอบโดยขอคำยืนยันยอดแต่ในแนวการสอบบัญชีใช้วิธีการสอบทานใบหุ้นเงินลงทุนแทนได้หรือไม่
     
358
  ข้อมูลในแผนการสอบบัญชีโดยรวมข้อ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ที่ผู้สอบบัญชีระบุดังต่อไปนี้เพียงพอหรือไม่ที่จะประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องในระดับงบการเงินรวม
1. สหกรณ์จดทะเบียน
2. การดำเนินธุรกิจ
2.1 ธุรกิจสินเชื่อ
2.2 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
2.3 ธุรกิจรวบรวมผลิตผล
2.4 ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร
3. เงินรับฝากจากสมาชิก
4. ทุนดำเนินงาน

     
376
♦    สหกรณ์ที่กำหนดแผนการสอบบัญชีเป็นกลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบจะต้องสอบบัญชีระหว่างปีหรือไม่
     
180
♦    กรณีสหกรณ์ไม่มีระบบการควบคุมภายใน จะต้องประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีแบบมาตรฐาน หรือ แบบภาพรวม
     
213
♦    ในปัจจุบันผลงานสอบบัญชีทุกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต้องเข้าระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี CAQC ทุกชิ้นงาน ดังนั้นผู้สอบบัญชีจะต้องส่งแผนการสอบบัญชีโดยรวมให้หัวหน้า สตส. ก่อนเข้าตรวจสอบใช่หรือไม่
     
223
♦    สหกรณ์ที่มีระดับความยุ่งยากระดับใดจะต้องจัดทำแผนการสอบบัญชีโดยรวม
     
168
♦    การประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมมี 2 แบบ คือ รูปแบบมาตรฐาน กับรูปแบบภาพรวม ใช่หรือไม่
     
213
♦    การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีจะจัดทำเมื่อไร
     
353

หน้า : [ 1 ]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional