Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ตั้งคำถาม

การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกลงในเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss

คำถาม จำนวนผู้เข้าชม
♦    กรณีสหกรณ์มีสภาพคล่องส่วนเกิน มีเงินสด/เงินฝากธนาคารเป็นจำนวนมาก จะแนะนำสหกรณ์อย่างไร?
     
474
♦    การเปรียบเทียบระยะเวลาของข้อมูล จะใช้เวลาใด เช่น ไตรมาส เดือน?
     
2463
♦    เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ จัดเป็นแหล่งเงินทุนภายในหรือภายนอก ?
     
485
♦    รายการเงินออมต่อสมาชิก หนี้สินต่อสมาชิก การเฉลี่ยต่อสมาชิกนั้น ถ้าสหกรณ์มีสมาชิกสมทบต้องนำจำนวนสมาชิกสมทบมาคำนวณเพื่อถัวเฉลี่ยด้วยหรือไม่ ?
     
267
♦    รายการลูกหนี้ในมิติที่ 2 คุณภาพสินทรัพย์ ประกอบด้วยยอดลูกหนี้อะไร ?
     
269
♦    รายการดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ ค่าปรับลูกหนี้ผิดสัญญาค้างรับ และลูกหนี้ดำเนินคดีกรณีที่ลูกหนี้นั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องนำคำนวณหนี้สินต่อสมาชิกด้วยหรือไม่ ?
     
269
♦    ลูกหนี้เงินให้กู้ระยะสั้นที่ถึงกำหนดชำระนั้นรวมลูกหนี้เงินให้กู้ระยะปานกลาง ระยะยาว และอื่นๆที่ถึงกำหนดด้วยหรือไม่ ?
     
239
♦    ปริมาณธุรกิจแปรรูปบันทึกด้วยยอดใด และจะนำไปแสดงในหัวข้อใดในมิติที่ 3 ของเครื่องมือ เตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss ?
     
325
♦    ทำไมอัตราส่วนทางการเงินที่คำนวณได้จากเครื่องมือ CFSAWS:ss จึงแสดงค่าจุดทศนิยม 3 ตำแหน่งไม่ปัดให้เป็น 2 ตำแหน่ง ?
     
166
♦    ทำไมถึงใช้อัตราส่วน 3 ตัว เป็นเกณฑ์ชี้วัดจัดระดับเฝ้าระวังทางการเงิน เพื่อเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss ?
     
196
♦    เกณฑ์มาตรฐานทางการเงินของ 3 อัตราส่วนใน CFSAWS:ss ที่มี 3 ระดับเป็นเกณฑ์ ที่สูงไปหรือไม่ ?
     
136
♦    รายการอื่นๆ ในแหล่งเงินทุนภายในจะพิจารณาได้อย่างไร ?
     
224
♦    สินค้าคงเหลือมีเพียงปีเดียวต้องถัวเฉลี่ยหรือไม่ เมื่อจะบันทึกในเครื่องมือ CFSAWS:ss เพื่อคำนวณอัตราหมุนของสินค้า ?
     
255

หน้า : [ 1 ]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional