Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ตั้งคำถาม

การติดตามงาน

คำถาม จำนวนผู้เข้าชม
♦    ช่วยอธิบายหรือยกตัวอย่างเรื่องวันที่ส่งผลงานสอบบัญชีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ต่อด้วยการประเมินคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานต่อ นายทะเบียนสหกรณ์ผ่านหัวหน้า สตส.
     
245
♦    การติดตามงานในระดับ สตส. และระดับ สตท. แตกต่างกันอย่างไร
     
162

หน้า : [ 1 ]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional