Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ตั้งคำถาม

การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกลงในเครื่องมือตรวจสอบมูลค่าเพิ่ม SEVA2009

คำถาม จำนวนผู้เข้าชม
♦    รายการค่าปรับดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ จัดเป็นต้นทุนเงินทุนเหมือนดอกเบี้ยจ่ายหรือไม่ ?
     
165
♦    การบันทึกตัวเลขต้องใส่เครื่องหมาย , (450,217.00) ด้วยหรือไม่?
     
147
♦    การบันทึกค่าติดลบ ใช้เครื่องหมายวงเล็บได้หรือไม่ ?
     
161
♦    ค่าอัตราผลตอบแทนเงินทุนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk Free Rate)
และส่วนต่างความเสี่ยง (Risk Premium) ที่ปรากฏอยู่ในระบบSEVA2009
ใช้ได้ตลอดไปหรือไม่ ?

     
139
♦    รายการเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจเอาข้อมูลจากที่ไหน ?
     
144
♦    รายการดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเกินกำหนด ถือเป็นรายการปรับปรุงเหมือนดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้หรือดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากที่ต้องนำไปคำนวณหามูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (EVA) หรือไม่ ?
     
668
♦    ทำไมถึงไม่นำรายการค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไปปรับปรุงรายการกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) เหมือนรายการหนี้สงสัยจะสูญ ในการคำนวณหามูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (EVA) ?
     
180

หน้า : [ 1 ]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional