headnew
วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ : เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใสเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ <::>คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิต แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
Untitled Document

หน้าที่ความรับผิดชอบ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร

1. วางรูปแบบบัญชี
สำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนใหม่ กิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงรูปแบบบัญชี มีการจัดประเภทบัญชี แบบฟอร์ม วิธีการทางด้านเอกสารและสมุดบัญชี เพื่อการบันทึกการควบคุมและการรายงานผล ของการรายงานต่างๆ ทั้งสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับธุรกิจ
2. ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2.1 ควบคุมการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์และคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2.2 สอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3. การติดตามการใช้เงินช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล โครงการตรวจสอบนี้สินสามชิกกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
4. งานวิชาการ
4.1 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวการเงินบัญชี และการจัดระบบการควบคุมภาย
ในสหกรณ์/และกลุ่มเกษตรกร

4.2 ศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการ และการควบคุมภายในของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
4.3 จัดให้มีข้อมูลสถิติทางการเงินและข้อมูลอื่น เพื่อการบริหารงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
5. งานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกรชุมชนและเกษตรกร
5.1 โครงการศิลปาชีพ
5.2 โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่
5.3 โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย
5.4 โครงการสนับสนุนให้เกษตรกร ทำบัญชีต่อเนื่อง
5.5 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
5.6 โครงการ 3 ประสานเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ (WWR)
5.7 โครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
6. งานบริหารทั่วไป
6.1 กำหนดแผน งบประมาณและรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่ง คำแนะนำและนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
6.2 ควบคุมดูแลงานธุรการ งานสารบัญ งานบุคคล งานจัดระบบงานของสำนักงาน เบิกจ่ายเงิน งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ
6.3 จัดให้มีการฝึกอบรม และการสอนงานแก่ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่น
6.4 ร่วมมือประสานงานกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น
6.5 ปฏิบัติราชการอื่น ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ หรือส่วนราชการอื่นมอบหมาย