headnew
วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ : เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใสเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ <::>คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิต แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.:: สายสอบบัญชีที่ 1 ::.


                                                 

.:: สายสอบบัญชีที่ 2 ::.

                                                                                                    
.:: สายสอบบัญชีที่ 3 ::.