: คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
    : ระเบียบสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: GFMIS
 
 
 

 

 
 
กฎระเบียบและหลักเกณฑ์สำนักงาน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๔
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๓๒๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
 เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 
กฎระเบียบและหลักเกณฑ์สำนักงาน ก.พ. 2553
0401/ว 952
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ รับราชการต่อไป
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2553
0401/
ว 890
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ลงวันที่ 6
ตุลาคม 2553
0401/ว 879 กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ.2553
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ลงวันที่ 4
ตุลาคม 2553
0401/
ว 692
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 
  เวียนทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2553
0401/
ว 471
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ลงวันที่ 1
มิถุนายน 2553
0401/
ว 417
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2553
0401/
ว 416
การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2553
0401/
ว 415
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีทางการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2553
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2553
0401/
ว 11
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 7 มกราคม 2552
0401/
ว 791
             
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการ โดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙   


กฎระเบียบและหลักเกณฑ์สำนักงาน ก.พ. 2552
0401/
ว 1306
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ( ว 20 )
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2552
0401/
ว 599
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และ ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552
0401/
ว 153
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552
0401/
ว 11
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 7 มกราคม 2552
0401/
ว 791
             
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการ โดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙