: คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
    : ระเบียบสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: GFMIS
 
 
 

 

 
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัดระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๔
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๔
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
  ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๕๘ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๔
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2553
0401/ว 816
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
20 กันยายน 2553
0401/ว 393
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
4 พ.ค.
2553    
0401/ว 250
                 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2)
 
  ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
12 มี.ค.
2553
 

 
ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2552
0401/ว 59
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ
15 ม.ค.
2553
0401/ว 55
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
15 ม.ค.
2553
0401/ว 13
               
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 
 
6 ม.ค.
2553
           

 
ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551
0401/ว 1557
                   
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของราชการก่อให้เกิดความเสียหาย พ.ศ.2551
0401/ว 1199
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินสะสม การเบิกจ่ายเงินสมทบ เงินชดเชย
0401/ว 1197
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขึ้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
0401/ว 921
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
0401/ว 543
ระเบียบกรมบัญชีกลาง ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วได้รับการพิจารณายกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่างอื่น พ.ศ.2551
0401/ว 454
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
0401/ว 399
            
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551
 


ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2550
0401/ว 120
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
0401/ว 43
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลากราชการ พ.ศ. 2550
0401/ว 1050
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๒)
0401/ว 977
                      
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550