: คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
    : ระเบียบสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: GFMIS
 
 
 

 

 
 

ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๒๕๕๖ 

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๕๗๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
     ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
      

ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๒๕๕๓
กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๖๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ว่าด้วย การให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประสบสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๓
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
        
       
 
        
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2551
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ (ฉบับทที่ 2) พ.ศ.2551 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550
ระเบียบสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ได้รับความเดือนร้อนเนื่องจากประสบสาธารณภัย ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2548
ระเบียบสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2548
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2548
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุง รถราชการ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 20 เมษายน 2548